เอกสารการอบรม จาก โครงการอบรมสัมมนา เรื่อง กลยุทธ์สร้างความโปร่งใสและภาพลักษณ์ใหม่ ยุค Thailand 4.0

08 ก.ย. 2560

เอกสารการอบรม จาก โครงการอบรมสัมมนา เรื่อง กลยุทธ์สร้างความโปร่งใสและภาพลักษณ์ใหม่ ยุค Thailand 4.0 มีดังนี้

วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ (ช่วงบ่าย)
   • เอกสารการบรรยาย เรื่อง เครื่องมือการบริหารสมัยใหม่กับการเสริมสร้างธรรมาภิบาล
     โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปัณรส มาลากุล ณ อยุธยา


วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ (ช่วงเช้า)
   • เอกสารการบรรยาย เรื่อง กลยุทธ์เสริมสร้างความเข้มแข็งในองค์กร : การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบภายใน
     โดย นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ   อธิบดีกรมบัญชีกลาง

     ประกอบไปด้วย
          − แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ
          − โครงการ E-Payment ภาครัฐ
          − กำกับดูแลและบริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด


วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ (ช่วงบ่าย)
   • เอกสารการบรรยาย เรื่อง พรบ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
     โดย นางสาวสุปราณี จงธรรมวัฒน์


วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ (ช่วงเช้า - บ่าย)
   • เอกสารการบรรยาย เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
     โดย นางสาวสุปราณี จงธรรมวัฒน์

     ประกอบไปด้วย
          − กฎกระทรวง ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
          − ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

สามารถคลิกที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้ เพื่อดาวน์โหลดเอกสารการอบรม

Document Link
04 กันยายน 2560 - ช่วงบ่าย : เครื่องมือการบริหารสมัยใหม่กับการเสริมสร้างธรรมาภิบาล
05 กันยายน 2560 - ช่วงเช้า : แผนยุทธศาสตร์ "การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ"
05 กันยายน 2560 - ช่วงเช้า : โครงการ E-Payment ภาครัฐ
05 กันยายน 2560 - ช่วงเช้า : กำกับดูแลและบริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด
05 กันยายน 2560 - ช่วงบ่าย : พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ปี พ.ศ.2560
06 กันยายน 2560 - ช่วงเช้า : กฎกระทรวง
06 กันยายน 2560 - ช่วงเช้า : ระเบียบกระทรวงการคลัง