โครงการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

05 ม.ค. 2561

โครงการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ระหว่างวันที่ 24 - 26  ธันวาคม 2560 ณ โรงแรม เซ็นทรา บาย เซ็นทารา มาริส รีสอร์ท จอมเทียน