เอกสารประกอบการอบรมโครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ปี 2561 ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบภายในของ คณะกรรมการสอบภายใน กรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรม ปรินซ์พาเลช กรุงเทพมหานคร

09 ก.ค. 2561

เอกสารการบรรยายสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน

https://drive.google.com/open?id=1K2VRLsERiEvd2bjA0uTTKqCWDPO_HI0z

 

เอกสารประกอบตัวชี้วัดที่ 3.11.1 ระดับความสำเร็จของการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายใน

https://drive.google.com/open?id=1OwC5yIARlFINoLhsaqA0xQHJCBzHkvfs

 

เอกสารประกอบตัวชี้วัดที่ 3.11.2 ร้อยละของการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบภายใน

https://drive.google.com/open?id=1uXT9XSqYQtly0fVj72SwlOHWMfvWkCRq