แบบแจ้งความประสงค์ขอรับบริการคลินิก ให้คำปรึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

17 ต.ค. 2562

 

แบบแจ้งความประสงค์ขอรับบริการคลินิกให้คำปรึกษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

คำอธิบาย

แบบแจ้งความประสงค์ขอรับบริการคลินิกให้คำปรึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการแพทย์นี้จัดทำขึ้นเพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ แจ้งความประสงค์ให้กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการแพทย์ เข้าดำเนินการเปิดคลินิกให้คำปรึกษา ณ หน่วยงานของท่าน จึงขอความร่วมมือท่านกรอกข้อมูลอย่างละเอียดเพื่อเป็นแนวทางในการให้คำปรึกษาได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน ตรงประเด็น ตามความต้องการของหน่วยงานท่าน

 

 

หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อที่
นายไชยวัตร เถามุ้ย (นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ)
โทรศัพท์. 0 2590 6228


หากหน่วยงานใดมีความประสงค์ขอรับบริการคลินิกให้คำปรึกษา ของกลุ่มตรวจสอบภายใน
กรุณาคลิกที่ปุ่ม "ลงทะเบียน"