โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากร กลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบปรมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

31 ต.ค. 2562

     กลุ่มตรวจสอบ ได้จัดประชุม “โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากร กลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบปรมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓"  ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข