โครงการอบรมการใช้โปรแกรมฐานข้อมูลงบการเงินกองทุนสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

31 ม.ค. 2563

     กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้จัด 'โครงการอบรมการใช้โปรแกรมฐานข้อมูลงบการเงินกองทุนสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓' เพื่อให้ผู้เข้าการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานของโปรแกรม และสามารถปฏิบัติงานได้ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้