คำสั่งกรมการแพทย์ ที่ 453/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในของหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์

14 ม.ค. 2564

คำสั่งกรมการแพทย์ ที่ 453/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในของหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์

Document Link
คำสั่งกรมการแพทย์ ที่ 453/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในของหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์